Bas van Weegberg

Bas van Weegberg: “Nieuws onhaalbare klimaatdoelen komt niet uit de lucht vallen”

De doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn is voor de gebouwde omgeving in Nederland realistisch gezien niet haalbaar. Dat concludeert het EIB in het onderzoek ‘Klimaatambities in de gebouwde omgeving’.

Bas van Weegberg © Christiaan Krouwels

Bas van Weegberg, lid van het dagelijks bestuur van de FNV reageert: “Dit nieuws komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Of het nu gaat om het woningtekort of het klimaatbestendig maken van de bouw; er zijn gewoon veel mensen nodig.”

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is de doelstelling financieel nog mogelijk, maar de vereiste arbeidscapaciteit is onhaalbaar. “In de crisis tien jaar geleden zijn er veel mensen de bouw uitgegooid,” zegt Van Weegberg. “Daar zijn we nog steeds van aan het herstellen. Daarnaast is er sprake van de enorme flexibiliseringsgolf, waardoor je er nog minder op kant sturen. De FNV is hier altijd kritisch op geweest. Wij vinden daarom dat de grootste opdrachtgever van Nederland, de overheid, bij het geven van opdrachten de kwaliteit van werk mee moet nemen. Dit is nodig om het werk dusdanig aantrekkelijk te maken dat men het ook daadwerkelijk wil doen.”

Maatschappelijke haalbaarheid

Om in 2050 tot een klimaatneutrale gebouwde omgeving te komen moeten 7 miljoen woningen en 480 miljoen vierkante meter aan overige gebouwen van het aardgas worden gehaald. Dit kost geld; zo’n € 375 miljard aan investeringen. Naar schatting is €225 miljard onrendabel. Het is een enorme opgave, en binnen een periode van 27 jaar volgens het EIB onmogelijk.

Bijna 60.000 voltijdbanen werken op dit moment aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Om in het jaar 2050 volledig klimaatneutraal te zijn, moeten er in dat jaar ruim 150.000 voltijdbanen met de verduurzaming gemoeid zijn. Waar moeten deze extra arbeidskrachten vandaan komen? Binnen de bouwsector zijn er volgens Van Weegberg goede afspraken voor stagiaires en leerlingen. Die moeten veel meer gepromoot worden zodat de instroom in bouwgerelateerde opleidingen weer stijgt.

En daarbij komt ook nog het voorkomen van het instorten van de werkgelegenheid na het bereiken van het doel. Stel dat de doelen wel worden bereikt, waar moeten de dan ineens overbodige 100.000 extra arbeidskrachten dan naartoe?

Er zijn ook tussendoelen gesteld, bijvoorbeeld het voornemen om in 2040 al voor 90% CO2-reductie te realiseren, of zelfs volledig klimaatneutraal te zijn. Deze voornemens zijn ook onhaalbaar. Het EIB stelt dat als de termijn kan worden bijgesteld naar 2060, er een veel realistischer doel ontstaat.

Toekomst

De klimaatomslag is keihard nodig. En het is alleen mogelijk wanneer we dit op een rechtvaardige manier doen. Dat betekent dat niemand tussen wal en schip valt.

Bas van Weegberg: “Er ligt natuurlijk ook een vraag die breder gesteld wordt dan alleen in de bouw: Hoe gaan we dingen doen die écht van maatschappelijk toegevoegde waarde zijn in Nederland? Welk werk wordt als waardevol ervaren? Dit zijn banen in de zorg, het onderwijs, en ook in de bouw. Dat moeten we terug gaan zien in de waardering en aandacht vanuit de politiek. Hier hebben we Hugo de Jonge ook op gewezen in een gesprek. Als het gaat om het woningtekort en de verduurzamingsopgave, moet er meer aandacht besteed worden aan de mensen die het moeten doen.”

Hierbij gaat het om de totale kwaliteit van werk: zekere contracten, veilig en gezond werken, en je kunnen ontwikkelen in je werk. Volgens de FNV moet de overheid er meer op gaan sturen dat er in de aanbestedingsvoorwaarden niet alleen groene banen worden gecreëerd, maar dat het ook goede groene banen zijn.


meld

Zo meld jij je ziek bij je werkgever

Als je ziek bent, meld je je ziek bij je werkgever. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Wat vertel je wel en niet aan je werkgever? En wat als je werkgever niet gelooft dat je ziek of juist beter bent?

Ben je ziek? Meld je dan ziek bij je leidinggevende. Je hoeft geen vragen te beantwoorden over je ziekte. Wel moet je tijdens je re-integratie bereikbaar zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=ZGpuLFkk4v0

Wanneer en hoe meld je je ziek?

Je mag je ziekmelden als je lichamelijk of geestelijk niet in staat bent jouw werkzaamheden te verrichten. Als je ziek bent, moet je dat direct melden bij je werkgever. Meestal is dit je leidinggevende. Als die niet aanwezig is, dan meld je je ziek bij de vervanger van je leidinggevende.

De manier waarop je je moet ziekmelden staat in je contract, het verzuimprotocol of bedrijfsreglement. Vaak is dit per mail, app of telefonisch. Op het intranet van je werkgever vind je hier vaak meer informatie over.

Dit mag je werkgever vragen

Als je je ziekmeld, kan jouw werkgever vragen of je ziek bent als gevolg van je werk, hoe lang je denkt dat het gaat duren en of je aangepast werk kunt doen. Op deze manier kan jouw werkgever inschatten wat voor vervanging geregeld moet worden. Ook mag jouw werkgever vragen wat jouw verpleegadres is en op welk telefoonnummer je bereikbaar bent. Je bent verplicht hierop te antwoorden.

Soms kunnen er ook nog andere regels zijn waar jij je aan moet houden. Denk bijvoorbeeld aan dat je op bepaalde momenten thuis moet blijven tijdens je ziekte of dat je telefonisch bereikbaar moet zijn.  In de cao Bouw & Infra staat bijvoorbeeld ook dat je moet thuisblijven tot er een eerste verzuimcontrole heeft plaatsgevonden. Je mag wel van huis gaan om een arts te bezoeken. In een verzuimregeling mag jouw werkgever andere afspraken maken.

Samen met je werkgever maak je afspraken over hoe en wanneer je contact met elkaar hebt. Als er een bedrijfsarts wordt ingeschakeld, moet je beschikbaar zijn voor een controle. Je bent verplicht om gehoor te geven aan de oproep van een bedrijfsarts.

Dit mag je werkgever niet vragen

Je werkgever mag geen vragen stellen over je medische situatie. Hij mag dus niet vragen waar je last van hebt en wat voor behandeling je krijgt. Als je werkgever dit toch vraagt, ben jij niet verplicht om hier antwoord op te geven. Als je besluit om toch antwoord te geven op deze vraag, mag dit alleen in uitzonderlijke situaties aan je dossier toegevoegd worden. Wil je deze informatie niet delen? Dan kan je aangeven dat je deze informatie liever met de bedrijfsarts bespreekt. De bedrijfsarts mag ook geen medische gegevens delen met je werkgever, tenzij je hier toestemming voor geeft. Lees hier meer over privacy bij ziekte.

Weigering ziekmelding

Jouw werkgever mag je ziekmelding niet weigeren. Je werkgever kan namelijk niet bepalen of jij in staat bent om je werkzaamheden te verrichten. Hij kan wel een bedrijfsarts inschakelen om te beoordelen of je ziek bent.

Als je werkgever toch weigert je ziekmelding te accepteren, dan kan je het volgende doen:

 • Laat schriftelijk weten dat je ziek bent en per welke datum
 • Vraag een consult aan bij de bedrijfsarts
 • Laat weten wat je verpleegadres is en op welk telefoonnummer je bereikbaar bent

(Weigeren) betermelding

Je bent weer 100 procent beter als jij weer volledig aan het werk bent. Dit betekent dat je weer volledig je eigen werkzaamheden en uren kunt uitvoeren.

Het komst wel eens voor dat werknemers weer volledig aan het werk zijn, maar dat zij nog steeds voor één procent ziekgemeld zijn. Dit is een administratieve truc van de werkgever. Op papier ben jij dus nog deels ziek. Dit mag alleen als jij niet volledig je eigen werkzaamheden verricht. Ben je onterecht ziekgemeld? Neem dan contact op met je bedrijfsarts en vraag om een bevestiging dat je volledig hersteld bent. Laat daarna schriftelijk aan je werkgever weten dat je het niet eens bent met de ziekmelding. Vermeld hierbij dat je reguliere werkzaamheden weer doet, en dat je ervan uitgaat dat je volledig beter wordt gemeld. Als je werkgever het hier niet mee eens is, dan moet hij dat in een schriftelijke reactie aan jou laten weten.

Heb je vragen over je ziek- en/of betermelding? Stuur gerust een mailtje naar uta@fnv.nl .


kankerverwekkende stoffen

FNV onderzoek kankerverwekkende stoffen

De FNV wil dat je veilig en gezond kunt werken. Toch zijn er veel werknemers die tijdens hun werk te maken krijgen met kankerverwekkende stoffen en -processen. Doe mee aan het onderzoek naar veiligheid en kankerverwekkende stoffen op de werkvloer.

Er zijn veel stoffen die kanker kunnen veroorzaken en waar nog steeds mee gewerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan asbest, benzeen, chroom-6, dieselrook, houtstof van hardhout, kwartsstof, en vliegtuiguitstoot. Met deze enquête krijgen we meer inzicht in werken met deze stoffen en kunnen we de werkvloer veiliger maken. Uit het voorlopige resultaat komt naar voren dat de voorlichting over de risico's van het werken met kankerverwekkende stoffen te wensen overlaat. Daarbij nemen werkgevers onvoldoende maatregelen. Werk jij, of vermoed jij dat je met chemische stoffen die kankerverwekkend zijn? De enquête is volledig anoniem.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Gezondheid is een prioriteit

In Nederland krijgen zo’n 30.000 werknemers jaarlijks met een beroepsziekte te maken en vinden er zo’n 200.000 ernstige ongevallen plaats. Nederland kent jaarlijks 4.100 doden die vroegtijdig overlijden aan werkgerelateerde aandoeningen, 3.000 daarvan door te hoge blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.

Eind juni vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over Veilig en Gezond werken. Dit debat is de uitgelezen kans om de resultaten van die onderzoek te kunnen laten zien, en de ernst van de situatie onder de aandacht kunnen brengen.


loon tijdens ziekte

Loon tijdens ziekte volgens de cao Bouw & Infra

Ziek zijn kan een enorme impact hebben; ook op je financiën. Wat gebeurt er eigenlijk met je salaris als je ziek bent? En welke rechten heb je als werknemer in zo'n situatie? In dit artikel lees je alles over je loon tijdens ziekte. 

Tijdens ziekte heb je recht op loon. Jouw werkgever moet jou tenminste 70% van je salaris betalen tijdens de eerste twee jaar ziekte. In cao’s mogen hierover andere afspraken gemaakt worden. Zo is in de cao Bouw & Infra bepaalt dat je werkgever (als dit leidt tot een hoger bedrag) gedurende het eerste ziektejaar 100% van het vast overeengekomen loon of salaris betaalt. Gedurende het tweede jaar betaalt de werkgever jou 70% van het vast overeengekomen loon of het salaris.

https://www.youtube.com/watch?v=KVezP57IDnI

Uitzonderingen

In de cao Bouw & Infra zijn nog enkele uitzonderingen opgenomen voor UTA- en bouwplaatsmedewerkers. Ben je als bouwplaatsmedewerker ziek geworden door het uitvoeren van bouw- en infra-activiteiten voor anderen dan je werkgever en heb je dit werk zonder toestemming van je werkgever gedaan? Dan hoeft je werkgever je gedurende de eerste drie maanden van de ziekte slechts het wettelijk verplichte deel van je loon te betalen (70%). Voor UTA-werknemers geldt dat als je werk voor anderen dan je werkgever doet, je werkgever je slechts het wettelijke gedeelte hoeft te betalen. Dit geldt ook als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

Wachtdagen

Meestal krijg je vanaf de eerste dag van je ziekte het loon doorbetaald. Maar soms is er sprake van wachtdagen. De werkgever hoeft dan over de eerste dag of eerste twee ziektedagen geen loon te betalen. Dit mag alleen als dit is geregeld in de cao of arbeidsovereenkomst. In de cao Bouw & Infra is bepaald dat de werkgever geen loon hoeft te betalen over de eerste ziektedag als jij je voor de tweede of derde keer ziekmeldt binnen één kalenderjaar.

Als jij binnen vier weken na je betermelding weer ziek wordt, dan geldt dat als dezelfde ziekmelding. Er is dan geen sprake van een nieuwe ziekmelding, waardoor er geen wachtdag is.

Loondoorbetaling na afloop van tijdelijk contract: Ziektewet-uitkering

Loopt jouw contract binnen twee jaar na je eerste ziektedag af? Dan vervalt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever als jouw contract eindigt. Je hebt dan recht op een ziektewet-uitkering van het UWV. Je krijgt dan 70% van het dagloon dat je verdiende voordat je ziek werd. Ook hier geldt dat je de uitkering ontvangt zolang je ziek bent, tot maximaal twee jaar na je eerste ziektedag.

Na één jaar wordt je door het UWV opgeroepen voor een keuring. Als je dan voor minder dag 35% arbeidsongeschikt bevonden wordt, verlies je de ziektewet-uitkering.

Heb je vragen, of hulp nodig? Stuur gerust een e-mail naar uta@fnv.nl .


WIA

Webinar: van WIA naar Beter

Je werkt en denkt: dat gebeurt mij niet, ziek worden, en dan ook nog langdurig. En dat hopen we natuurlijk ook. In dit webinar wil de FNV je vertellen over de WIA.

Ziek worden kan iedereen gebeuren. Op dit moment zijn er 850.000 mensen die niet meer kunnen werken en hun inkomen krijgen uit een uitkering. Je verwacht dat er ook voor jou in die situatie een goede verzekering is waar je een beroep op kunt doen voor je inkomen. Dat je niet ook nog zorgen hebt over je dagelijkse kosten, want ziek zijn is ellendig genoeg. Helaas is dat niet het geval. De zogeheten WIA heeft veel mankementen. Daar wil de FNV je over vertellen in dit webinar. In drie stappen vertellen Kitty Jong en Hacer Karadeniz je het verhaal van de WIA, en wat wij als de FNV aan de WIA willen verbeteren.

Webinar

We organiseren op 21 mei van 19.30 tot 20.30 uur een webinar Van WIA naar Beter, voor iedereen die meer over deze uitkering wil weten en wat er aan de wet schort volgens de FNV. Met ervaringsverhalen van leden en Kitty Jong die onze wensen voor een betere situatie toelicht. Je kunt je nu aanmelden (of je nu lid bent of niet) voor het webinar via deze registratiepagina: https://fnv.webinargeek.com/van-wia-naar-beter

Wat is het precies?

Je kunt door ziekte nog maar 65% of minder van je oude loon verdienen. En je bent 2 jaar ziek. In zo'n geval heb je misschien recht op de WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de WGA en de IVA. De volgende situaties bepalen welke uitkering je krijgt:

 • Je krijgt een WGA-uitkering als u minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt bent.
 • Je krijgt een WGA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent. Maar er moet wel een redelijke kans op herstel zijn. U bent dus tijdelijk arbeidsongeschikt.
 • Je krijgt een IVA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent en er is weinig of geen kans op herstel.

Meer informatie over een WIA-uitkering aanvragen staat op de website van UWV. Heb je vragen? Stuur gerust een mailtje naar uta@fnv.nl


Het re-integratietraject van begin tot eind

Wanneer je voor langere tijd ziek bent ga je samen met je werkgever kijken welke mogelijkheden er zijn om weer aan het werk te gaan. Dit heet re-integreren. In dit artikel leggen we uit hoe dit re-integratietraject eruit ziet.

Het re-integratieproces is een vast traject. In onderstaande video worden de stappen die worden doorlopen uitgelegd.

https://www.youtube.com/watch?v=XB5hkkcbQKQ

 

Wat kan je zelf doen?

Tijdens je ziekte heb je rechten en plichten. Er zijn vijf dingen die je zelf kunt doen tijdens je re-integratietraject.

 1. Ziek melden: op dag 1 van je ziekte moet je je ziek melden bij je werkgever.
 2. Bereikbaar zijn: tijdens je ziekte moet je zorgen dat je bereikbaar bent. Zowel je werkgever als de bedrijfsarts of arboarts moeten je kunnen bereiken als dat nodig is.
 3. Gesprekken voeren: je dient aanwezig te zijn bij de gesprekken met de bedrijfsarts of arboarts. Hier krijg je een oproep voor.
 4. Genezing niet tegen houden: natuurlijk is niemand graag ziek. Je doet er alles aan om beter te worden. En je doet niets wat jouw genezing kan vertragen.
 5. Hou je aan afspraken: zorg dat je de afspraken die je bijvoorbeeld in het plan van aanpak hebt afgesproken nakomt.

Ontslag tijdens re-integratie

Je werkgever mag je niet ontslaan tijdens je re-integratie. Er geldt een zogeheten opzegverbod. Er zijn wel een paar uitzonderingen.

Neem ook nooit zelf ontslag, als je ziek bent. Ga daarbij ook niet akkoord met ontslag dat wordt voorgesteld door je werkgever. Let op: Dringt je werkgever aan op ontslag tijdens ziekte of overweeg je toch zelf ontslag te nemen, neem altijd contact op met de FNV, aangezien dit grote gevolgen kan hebben.

Binnen vier weken weer ziek?

Wanneer je je beter meldt heb je misschien niet het gehele re-integratietraject doorlopen. Word je binnen vier weken na je betermelding weer ziek? Dan worden de twee periodes van ziekte bij elkaar opgeteld. Het re-integratietraject gaat dan verder op het punt waar je je de vorige keer beter hebt gemeld. Meld je je weer ziek buiten deze weken, dan begint het re-integratietraject weer van voren af aan.

Hulp bij re-integratie

Tijdens het re-integratietraject komt er veel op je af. Een re-integratieconsulent van de FNV vertelt je wat je te wachten staat en kan je (wanneer je lid bent) ook coachen bij je gesprekken met je werkgever, bedrijfsarts, en het UWV. Dat geeft zekerheid. Je staat er niet alleen voor. Neem telefonisch contact met ons op via 088 368 0368 om een afspraak te maken met een re-integratieconsulent.

Wil je meer weten? In de checklist ‘Ziekte en Werk’ vind je meer informatie. En in de checklist ‘Succesvol en Gezond re-integreren’ staan 9 tips waardoor je precies weet wat jouw rechten en plichten zijn en hoe je jouw re-integratietraject goed kan laten verlopen.


Bedrijfsarts

Bedrijfsarts: jouw rechten en plichten

Als je ziek bent moet je je ziekmelden bij je werkgever. Je kunt dan gevraagd worden om naar de bedrijfsarts te gaan. In dit artikel leggen we je uit hoe dit in zijn werk gaat.

De bedrijfsarts is er niet voor jou, ook niet voor je werkgever, maar om ervoor te zorgen dat een gezonde werksituatie zo snel mogelijk weer hervat kan worden op een manier die gunstig is voor alle partijen. Dat is goed om in je achterhoofd te houden.

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Het is dan ook belangrijk dat je werkgever de ziekmelding tijdig doorgeeft aan de bedrijfsarts of arbodienst.

Tijdlijn

Binnen 6 weken na de eerste dag van ziekte dient de bedrijfsarts een probleemanalyse op te stellen. Binnen 2 weken na de probleemanalyse stelt de werkgever samen met de werknemer het plan van aanpak op.

Ziek is ziek, natuurlijk. Met de bedrijfsarts kun je eventueel overleggen of een deel van je werk wel kunt doen, en wat daar voor nodig is. Bijvoorbeeld:

 • Welke taken kun je doen?
 • Hoeveel uur kun je werken?

Let op: Ben je in vaste dienst, heb je een tijdelijk contract, of ben je stagiair? Dan kun je bij de bedrijfsarts van je werkgever terecht. Als vrijwilliger of zelfstandig ondernemer kun je dit niet.

Ben je 6 weken ziek? En lijkt het langer te gaan duren? Dan vult de bedrijfsarts een speciaal formulier in. Dat heet de probleemanalyse. Op basis van de probleemanalyse maken jullie vervolgens een Plan van Aanpak.

Bezoek bedrijfsarts

Als je ziek bent kan de bedrijfsarts of arbo-arts je uitnodigen op het spreekuur. Je mag zo’n uitnodiging niet weigeren. Je bent verplicht om te gaan, ook al word je naar de andere kant van het land geroepen. Lukt het je echt niet om de afspraak na te komen? Probeer de situatie dan in overleg met je werkgever op te lossen.

Geheimhoudingsplicht

De bedrijfsarts en arbo-arts hebben een geheimhoudingsplicht. De gesprekken met de arts zijn vertrouwelijk. Zonder jouw toestemming mag hij niet praten over je ziekte met je werkgever, huisarts of specialist. Lees hier [artikel over ziekte en privacy] meer over jouw privacy tijdens ziekte.

Er zijn een aantal dingen die de bedrijfsarts of arbo-arts wel met anderen mag bespreken:

 • Hij mag advies geven aan je werkgever over welk werk je kunt doen en voor hoe lang.
 • Hij kan aangeven of jij en je werkgever voldoende doen aan je re-integratie.

Second opinion

Wanneer jij het niet eens bent met je bedrijfsarts heb je recht op een second opinion. Je hoeft niet per se een conflict te hebben met de bedrijfsarts. Het kan ook zijn dat je in goed overleg besluit dat een andere bedrijfsarts een oordeel geeft. De bedrijfsarts moet dan een andere, onafhankelijke bedrijfsarts inschakelen om jou nogmaals te onderzoeken.

Je hebt sowieso recht op een second opinion in alle conflictsituaties, maar ook bij alle belangrijke beslissingen van de werkgever of arbodienst. Dat geldt in elk geval voor de volgende situaties:

 • Als er sprake is van een concreet aanbod voor (aangepast) passend werk, ook wanneer dit bij een andere werkgever is.
 • Als er twijfel is of iemand op een bepaald moment echt ongeschikt is om te werken. Dit kan ook het geval zijn als de bedrijfsarts in zijn of haar advies afwijkt van dat van de huisarts.
 • Bij de toetsing op re-integratie-inspanningen. Je kunt vrijwel altijd een verband leggen met de genoemde situaties. Aarzel dus niet om gebruik te maken van je recht op een second opinion.

En de uitslag van een second opinion? Je mag zelf weten wat je daarmee doet. In onderstaande video wordt alles uitgelegd over de second opinion.

https://www.youtube.com/watch?v=NMOq3JujeCc

Re-integratie

Als een werknemer langdurig ziek is geweest, kan het lastig zijn om weer aan het werk te gaan. Het opstarten met werken na een periode van verzuim noemen we re-integratie. De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol in dit proces.

In de checklist ‘Ziekte en Werk’ van de FNV staat een tijdlijn waarin jij kan zien op welke momenten je een second opinion zou kunnen aanvragen.

Ben jij voor langere tijd ziek? Of aan het re-integreren? E-book ‘Langdurig ziek’ kan je van alle informatie voorzien.

Heb je behoefte aan advies, of een vraag? Stuur gerust een e-mail naar uta@fnv.nl en we helpen je op weg.


Privacy bij ziekte

Privacy bij ziekte: dit zijn jouw rechten

Ziekte kan een scala aan oorzaken hebben. Maar hoe zit het nu precies met je privacy wanneer je ziek wordt? Wat mag je werkgever wél en wat mag hij vooral niét aan je vragen?

We hebben in Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en zelfs in de Grondwet is opgenomen je recht hebt op privacy (artikel 10). Maar wanneer je ziek wordt vindt er uitwisseling van medische gegevens plaats. Je bent natuurlijk vrij in wat je wel en niet met mensen deelt over je situatie. In dit artikel vertellen wat je werkgever je wel en niet mag vragen, en wat de rol van de arbodienst/bedrijfsarts is. In onderstaande video worden jouw rechten en plichten met betrekking tot ziekte en privacy op een rijtje gezet.

https://www.youtube.com/watch?v=SbQNz2yZFM8

Wat mag je werkgever niét vragen?

Als werknemer heb je recht op privacy. Dat geldt natuurlijk ook wanneer je ziek bent. Dat betekent dat je werkgever niet mag vragen:

 • wat je precies mankeert
 • wat de oorzaak is
 • welke werkzaamheden je wel/niet kunt doen
 • of het te maken heeft met je privéleven
 • of de ziekte zwangerschap gerelateerd is

De werkgever mag je ook geen aangepast of vervangend werk opdragen zonder advies van de bedrijfsarts.

Wat mag je werkgever wél vragen?

Je werkgever wil graag informatie over je situatie. Dat is best logisch. Bijvoorbeeld hoe lang je niet beschikbaar bent voor werk. Misschien voel je je verplicht op antwoord te geven op alle vragen. Wees ervan bewust dat hij jou alleen de volgende vragen wel mag stellen:

 • waar en hoe je te bereiken bent
 • hoe lang je verzuim gaat duren
 • hoe het zit met je lopende afspraken en werkzaamheden
 • of je verzuim door een bedrijfsongeval of verkeersongeval komt

Ook mag de werkgever de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen. Bijvoorbeeld om een oordeel te geven over welke werkzaamheden je (nog) wel kan doen. Alleen de bedrijfsarts of de Arboarts mogen jouw medische gegevens verwerken.

Heb je nog vragen? Je kunt hier de brochures ‘Ziekte en arbodienst’ en ‘Langdurig ziek’ downloaden. Je kunt ook gerust een mailtje sturen naar uta@fnv.nl wanneer je behoefte hebt aan advies.


Ziek tijdens vakantie

Ziek tijdens vakantie? Dit moet je doen

Eindelijk geniet je van je welverdiende vakantie na weken of maanden hard werken. Maar dan word je ziek. Super vervelend. Naast dat je minder of niet kunt genieten van je vakantie, kan het ook zo zijn dat je je vakantiedagen kwijt bent. Wij vertellen je wat je moet doen.

In onderstaande video legt Caroline van Ooijen uit wat jouw rechten en plichten zijn als je ziek bent tijdens je verlof.

https://www.youtube.com/watch?v=po_IrG5aG1I&list=PLFr23ec3V0UBUg63B1yQ1Xd91bHie2InN&index=7

Meld je meteen ziek

Als je ziek wordt tijdens je vakantie, meld je dit meteen aan je werkgever. Dit doe je op de manier die je gewend bent. Meestal zijn hier afspraken over gemaakt in het bedrijfsreglement of in je arbeidsovereenkomst. Zo kunnen er afspraken zijn dat je je voor een bepaalde tijd of bij een bepaald persoon moet ziekmelden. Iemand anders mag ook contact met je werkgever opnemen, als jij zelf niet in staat bent om dit te doen.

Zodra je beter bent, meld je dit ook direct aan je werkgever. Het kan zijn dat je oproep krijgt van de bedrijfsarts als jij weer terug bent.

Overleg met een arts of je naar huis kunt

Ben je in het buitenland of op een ander vakantieadres? Dan hoef je niet naar huis als dat medisch niet verantwoord is. In dat geval is het belangrijker dat je snel beter wordt. Ga daarom zo snel mogelijk naar een arts. Deze moet dan verklaren dat jij ziek bent. Ook moet deze arts verklaren dat het niet mogelijk is om te reizen. Als je alleen thuis kan herstellen, kan je beter wel naar huis gaan. Ook dit bespreek je met de arts.

Blijf bereikbaar

Tijdens je ziekte is het in ieder geval belangrijk om bereikbaar te zijn voor je werkgever. Geef daarom je vakantie- of verpleegadres door aan je werkgever. Ook is het van belang dat je aan de arts vraagt of hij een officiële doktersverklaring geeft, waarin de diagnose, het advies van de arts en de verwachting van de ziekteduur in staat. Dit dient als bewijs en kan eventuele onduidelijkheden achteraf voorkomen.

Wat gebeurt er met je vakantiedagen?

Je werkgever mag geen vakantiedagen inhouden over de dagen dat je ziek bent. Hiervoor is het wel van belang dat je je meteen ziekmeldt bij je werkgever.

Als jij instemt om verlofdagen op te nemen tijdens je ziekte, of als je je al gedeeltelijk ziek gemeld had toen je op vakantie ging, dan lever je wel gewoon je vakantiedagen in. In je arbeidsovereenkomst of cao kunnen soms andere regels staan. Maar voor de cao Bouw & Infra is dit niet het geval.

Kom je er niet uit?

Wil je werkgever toch je vakantiedagen inhouden terwijl je je wel meteen hebt ziekgemeld en aan de voorschriften hebt gehouden? Neem dan contact met ons op! Stuur een mail naar uta@fnv.nl en we helpen je verder. Download hier de Checklist Ziekte en Vakantie.


Artificial Intelligence

AI | Wat is het nou?

Je kan er niet omheen. De grote populariteit van ChatGPT heeft laten merken dat artificial intelligence (AI) niet iets van de toekomst is. Het is al hier. Maar wat is AI nou precies? En waar moet je zelf rekening mee houden als het gaat om AI op je werk? In dit artikel bespreken we de eerste vraag. In een volgend artikel gaan we verder in op waar je rekening mee moet houden.

Wanneer we spreken van artificial intelligence (AI) hebben we het over een computer die menselijke intelligentie kan nabootsen óf een specifiek aspect daarvan. Dat is een belangrijk onderscheid. Je hebt namelijk sterke AI en zwakke AI.

Sterke AI zou de hele intelligentie van een mensen kunnen nabootsen. Een computer zou dan creatieve oplossingen kunnen bedenken voor nieuwe problemen en zelf nieuwe dingen kunnen leren. Juist datgene wat wij als mensen kunnen, maar dan met de snelheid van een computer. Dit soort AI bestaat (nog) niet.

Zwakke AI daarentegen, kan specifieke taken uitvoeren waar het op getraind is. ChatGPT is bijvoorbeeld getraind op ontzettend veel tekst, met als doel om nieuwe tekst te kunnen genereren. Enige tijd geleden hebben we ChatGPT een artikel over ChatGPT zelf laten schrijven. Buiten dat specifieke doel waar het op getraind is kan dit soort AI eigenlijk niks. Je hoeft gezichtsherkenningssoftware bijvoorbeeld niet te vragen om een dier op een foto te herkennen. Alle AI toepassingen die tot nu toe zijn gemaakt vallen onder het label ‘zwakke AI’.

https://www.youtube.com/watch?v=QJE_ycgR8E8

AI op je werk

De huidige AI tools kunnen ondanks de specifieke functies wel een grote impact hebben. Ze kunnen  je helpen bepaalde taken sneller en makkelijker te doen. Bijvoorbeeld AI tools die bepaalde administratieve taken kunnen versimpelen, of complexe berekeningen veel slimmer uitvoeren. Net zoals communicatie veel sneller gaat met het internet, dit ook kunnen doen voor allerlei van onze taken op werk.

Ook in de bouw zijn er al AI tools waar gebruik van wordt gemaakt. Zo wordt er al AI gebruikt bij het uittekenen van gebouwen in 3D CAD, het inschatten van risico’s bij het maken van planningen en helpt het op sommige bouwplaatsen om gevaarlijke situaties in te schatten. Dit gebruik van AI zal waarschijnlijk alleen maar toenemen de komende jaren.

Wat vinden we hiervan als FNV

AI biedt mooie kansen om ons werk makkelijker te maken. Het kan soms saaie taken over nemen en deuren openen die we voorheen niet eens zagen. Een toekomst zonder AI in de bouw is haast ondenkbaar. Tegelijkertijd zijn er nog behoorlijke vraagtekens bij AI. De verschillende AI tools zijn niet perfect en zijn ook niet altijd even transparant. Het is daarom belangrijk dat individuen en bedrijven er bewust mee omgaan.

Waar moet je zelf nou rekening mee houden als jij of je werkgever AI tools wilt gebruiken op werk? Wij hebben het gevraagd aan een AI expert. Houd de website in de gaten voor het artikel dat we hier binnenkort over publiceren.

Heb jij ervaring met AI op het werk? Neem dan contact met ons op via uta@fnv.nl