Loon tijdens ziekte volgens de cao Bouw & Infra

Ziek zijn kan een enorme impact hebben; ook op je financiën. Wat gebeurt er eigenlijk met je salaris als je ziek bent? En welke rechten heb je als werknemer in zo’n situatie? In dit artikel lees je alles over je loon tijdens ziekte. 

Tijdens ziekte heb je recht op loon. Jouw werkgever moet jou tenminste 70% van je salaris betalen tijdens de eerste twee jaar ziekte. In cao’s mogen hierover andere afspraken gemaakt worden. Zo is in de cao Bouw & Infra bepaalt dat je werkgever (als dit leidt tot een hoger bedrag) gedurende het eerste ziektejaar 100% van het vast overeengekomen loon of salaris betaalt. Gedurende het tweede jaar betaalt de werkgever jou 70% van het vast overeengekomen loon of het salaris.

Uitzonderingen

In de cao Bouw & Infra zijn nog enkele uitzonderingen opgenomen voor UTA- en bouwplaatsmedewerkers. Ben je als bouwplaatsmedewerker ziek geworden door het uitvoeren van bouw- en infra-activiteiten voor anderen dan je werkgever en heb je dit werk zonder toestemming van je werkgever gedaan? Dan hoeft je werkgever je gedurende de eerste drie maanden van de ziekte slechts het wettelijk verplichte deel van je loon te betalen (70%). Voor UTA-werknemers geldt dat als je werk voor anderen dan je werkgever doet, je werkgever je slechts het wettelijke gedeelte hoeft te betalen. Dit geldt ook als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

Wachtdagen

Meestal krijg je vanaf de eerste dag van je ziekte het loon doorbetaald. Maar soms is er sprake van wachtdagen. De werkgever hoeft dan over de eerste dag of eerste twee ziektedagen geen loon te betalen. Dit mag alleen als dit is geregeld in de cao of arbeidsovereenkomst. In de cao Bouw & Infra is bepaald dat de werkgever geen loon hoeft te betalen over de eerste ziektedag als jij je voor de tweede of derde keer ziekmeldt binnen één kalenderjaar.

Als jij binnen vier weken na je betermelding weer ziek wordt, dan geldt dat als dezelfde ziekmelding. Er is dan geen sprake van een nieuwe ziekmelding, waardoor er geen wachtdag is.

Loondoorbetaling na afloop van tijdelijk contract: Ziektewet-uitkering

Loopt jouw contract binnen twee jaar na je eerste ziektedag af? Dan vervalt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever als jouw contract eindigt. Je hebt dan recht op een ziektewet-uitkering van het UWV. Je krijgt dan 70% van het dagloon dat je verdiende voordat je ziek werd. Ook hier geldt dat je de uitkering ontvangt zolang je ziek bent, tot maximaal twee jaar na je eerste ziektedag.

Na één jaar wordt je door het UWV opgeroepen voor een keuring. Als je dan voor minder dag 35% arbeidsongeschikt bevonden wordt, verlies je de ziektewet-uitkering.

Heb je vragen, of hulp nodig? Stuur gerust een e-mail naar uta@fnv.nl .